Simple Only Love!


Ms. THANH HƯƠNG & Mr. LÊ NINH


CONCEPT: SIMPLE ONLY LOVE


Trang trí tiệc cưới: De Minh Wedding Planner

Địa điểm: The Mira Hotel And Convention Center